Raspisan konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci

13.12.2017. godine, Bačka Palanka

Prekršajni sud u Bačkoj Palanci raspisuje

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci


Pravni osnov

Na osnovu odredbi članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik PC" br. 79/05, 81/05- ispr., 83/05- ispr., 64/07, 67/07- ispr., 116/08, 104/09 i99/14 i 94/17), odredbi članova 17, 18, 19, 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Sl. Glasnik PC" br. 41/07 i 109/09), i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” br. 61/17, 82/17 i 92/17), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci poslovni broj I-Su- 9/16-1 od 12.01.2016. godine, predsednik Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, oglašava


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci


Organ zadužen za sprovođenje
Prekršajni sud u Bačkoj Palanci, Ul. Kralja Petra I broj 18

Radno mesto koje se popunjava

Radno mesto sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik, zvanje: samostalni savetnik- jedan izvršilac


Uslovi za rad na radnom mestu sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik

Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama pravnog smera u obimu od najmanje 240 ESPB, odgovaraajućim master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama prava u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na pravnom fakultetu, položen pravosudni ispit i radno iskustvo najmanje 2 godine u struci nakon položenog pravosudnog ispita


Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku

 poznavanje Zakona o prekršajima, Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa i
 veština komunikacije — neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.


Opšti uslovi za rad

Državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.


Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

1. prijava za radno mesto viši sudijski saradnik potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona;
2. biografija,
3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
6. original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
7. original ili overena fotokopija potvrde da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
8. original ili overena fotokopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad;
9. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci)
10. popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Prekršajni sud u Bačkoj Palanci pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac br.1) ili će to kandidat sam učiniti (Obrazac br.2)

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokpehe po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obpađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 2 ) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti i to da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da to kandidat učini sam.
Obrasce 1 i 2 možete preuzeti na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci u okviru obaveštenja o javnom konkursu. Popunjenu izjavu neophodno je priložiti uz napred navedene dokaze. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.


Rok za podnošenje prijave na konkurs

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u Periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u pisarnici Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, Ul. Kralja Petra I broj 18, ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Prijava na javni konkurs".


Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili telegramom, na adrese navedene u prijavama.


Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Olivera Urošev, predsednik konkursne komisije, kontakt telefon 021-751-098, ili zgrada suda, Bačka Palanka, Ul. Kralja Petra I broj 18, soba 311.


Napomene

 Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme.
 Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.
 Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
 Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
 Prekršajni sud u Bačkoj Palanci ne vrši diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e- uprave, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Obrazac broj 1


Obrazac broj 2