Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci svakog radnog dana od 08.00 časova do 15.00 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 021 751-098

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument


Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 021 751-098