Sudska uprava Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci čine:

• Predsednik suda, Mile Marijanović


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Olivera Urošev, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Sekretar suda, Tatjana Ristić


Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci.