Судска управа Прекршајног суда у Бачкој Паланци

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Бачкој Паланци чине:

• Председник суда, Миле Маријановић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Оливера Урошев, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Татјана Ристић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Бачкој Паланци.